فاضلاب صنعتی

10 / 10
از 7 کاربر

منشأ توليد فاضلاب صنعتي، آب مصرفي در صنايع و کارخانجات براي مصارف از قبيل شستشو، عمل آوري، رنگرزي، خنک کننده و بخشي نيز مربوط به مصارف بهداشتي پرسنل شاغل به کار در کارخانجات است.

مقدار و ماهيت اين نوع فاضلاب ها نسبت به فاضلاب خانگي بسيار متفاوت است بطوري که هر کارخانه فاضلاب مختص به خود را توليد مي نمايد. تخليه فاضلاب هاي صنعتي به فاضلابروهاي شهري بايد با نظارت ويژه و تحت شرايط کنترل شده انجام گيرد، زيرا بعضي فاضلاب هاي صنعتي محتوي ترکيبات سمّي و خطر آفرين هستند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :