رآکتور بی هوازی بافل دار با جریان رو به بالا (UABR)

10 / 10
از 1 کاربر

راکتور بی هوازی بافل دار جریان رو به بالا (Upflow Anerobic Baffle Reactor: UABR) دارای بافل یا دیواره هایی است که کل راکتور را به چند محفظه تقسیم می نماید و به دلیل وجود بافل با جریان رو به پایین و رو به بالا در ابتداي مسیر جریان ورودي، این بخش بعنوان یک واحد متعادل ساز جریان عمل نموده و جریان فاضلاب را بصورت آرام و با کیفیت یکنواخت به واحد بعدي هدایت می نماید.

مزایا

  1. حداقل تولید بیومس
  2. سهولت بهره برداري، راه اندازي و نگهداري
  3. طراحی ساده
  4. حداقل هزینه عملیاتی
  5. عدم نیاز به تجهیزات برقی، الکتریکی و تجهیزات مکانیکی
  6.  قابلیت شوك پذیري بالا
  7.  توانایی تجزیه فاضلاب هایی با کیفیت هاي متفاوت
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :