فرآیند ترکیبی لجن فعال با بستر ثابت (IFAS)

10 / 10
از 2 کاربر

فرآیند ترکیبی لجن فعال با بستر ثابت (Integrated Fixed film Activated Sludge: IFAS)، ترکیب مدیا ثابت یا شناور با فرایند لجن فعال به منظور افزایش رشد بیوماس و بهبود فرآیند تصفیه است. فرآیند IFAS در اکثر تصفیه خانه های فاضلاب برای  افزایش ظرفیت سیستم لجن فعال در همان حجم مخزن در حال انجام است. IFAS کارایی سیستم را بدون وجود مخازن هوادهی جدید به بیش از 40 درصد افزایش می دهد. مدیا، سطح بیشتری را در سیستم لجن فعال ایجاد می کند.

میزان بیوماس رشد کرده بر روی مدیا به عواملی از جمله: غلظت اکسیژن محلول، دما، اختلاط، غلظت زیست توده معلق و زمان ماند بستگی دارد.

ویژگی ها

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :