فاضلاب صنایع کاغذ و مقواسازی

10 / 10
از 1 کاربر

تولید و ساخت کاغذ از خمیر کاغذ، صنعتی است که با مصرف آب زیاد همراه بوده وطی دو مرحله انجام می شود:

الف) تبدیل مواد خام به خمیر کاغذ به کمک هضم با مواد شیمیایی

ب) تبدیل خمیر به کاغذ

ماده خام به کار رفته در این صنعت عمدتا سلولز می باشد که از چوب، کاغذهای قدیمی، کنف، ساقه برنج و گندم و غیره به دست می آید. فرآیند خمیرسازی، سلولز را از این اجزا جدا کرده و سپس این سلولز به کاغذ تبدیل می شود.

یکی از منابع تولیدكننده فاضلاب هاي صنعتي با آلودگي بسیار زياد كارخانجات كاغذسازي مي باشند. پساب خروجي از اين كارخانجات داراي بار آلي بسیار بالا است.

آب مورد نیاز: صنايع كاغذسازي آب زيادي مصرف مي كنند با توجه به اينکه آب ماشین كاغذ مورد استفاده مجدد قرار مي گیرد اما كل آب ورودي به ازاء هر تن كاغذ تولیدي خیلي زياد است. كارخانه هاي كوچك كه از باقي مانده هاي محصولات كشاورزي به عنوان ماده خام اولیه استفاده مي كند به ازاء يك تن تولید كاغذ 200-350 متر مکعب آب مصرف مي كند.كارخانه هايي كه مواد خام اولیه آن ها كاغد باطله است به ازاء هر تن تولید كاغذ 100-150 متر مکعب آب مصرف مي كنند. علاوه بر اين مقداري آب براي تولید بخار و آب مصرفي كاركنان را نیز بايد به آن اضافه كرد.

منابع ومشخصات فاضلاب صنايع كاغذسازي:

منشاء فاضلاب كارخانه كاغذسازي به صورت پیوسته از واحدهاي اصلي كارخانه شامل انبار باگاس ، درام هاي آبگیري ، تولید خمیر ، رنگ زدايي، ماشین هاي كاغذسازي و به صورت ناپیوسته و با جريان كم از واحدهاي جنبي شامل بازيافت مواد شیمیايي ، واحد تصفیه آب ، كوره آهك و فاضلاب ناشي از فعالیت هاي انساني مي باشد. جدول زیر مقادیر پارامتر های تعیین کننده کیفیت فاضلاب واحد های مختلف و فاضلاب نهایی را نشان می دهد.

به طور کلی در صنعت کاغذ و خمیر کاغذ بیشترین میزان آلاینده ها در مراحل سفید کردن یا بی رنگ کردن کاغذ جایی که بیشترین مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد، به محیط وارد می شود.

نمونه دیگری از آنالیز تقریبی فاضلاب خام از کارخانه معمولی تولید کاغذ و خمیر کاغذ در ادامه آماده است:

تصفیه فاضلاب

فاضلاب ناشی از صنایع خمیر کاغذ و کاغذ، به طبیعت فاضلاب و کیفیت جریان پساب تصفیه شده وابسته است که ممکن است قبل از تخلیه به محیط و با استفاده از روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی یا ترکیبی از روش های مذکور مورد تصفیه قرار گیرد. در فرآیند تصفیه، حذف رنگ مهمترین نیاز می باشد.

روش های حذف رنگ: رنگ فاضلاب توسط فرآیند لجن فعال متداول حدود 3/1 برابر بیشتر  نسبت به فعالیت بیولوژیکی حذف می شود. استفاده از منعقدکننده ها باعث حذف رنگ می شود اما باعث تولید و شکل گیری لجن حجیم می شود.

روش هوازی: به دلیل نیاز به هوادهی بسیار بالا مقرون به صرفه نیست، و استفاده از روش های بی هوازی و شیمیایی ترجیح داده می شود.

روش هاي بي هوازي (UASB): اين روش ، از لحاظ راندمان حذف  CODروشي مناسب براي تصفیه پساب كاغذسازي مي باشد ولي مشکلي كه در استفاده از اين روش وجود دارد مرحله راه اندازي آن و تشکیل گرانول از لجن غیر گرانوله مي باشد، كه به دلیل اينکه براي راه اندازي اين سیستم نیاز به گرانول هاي اولیه براي شروع كار مي باشد، بهره برداري از اين روش مشکل مي باشد.

روش هاي شیمیايي: در كاهش COD و  TSSعملکرد قابل قبولي دارند ولي هزينه هاي مربوط به خريد مواد و تجهیزاتي كه براي كاربري اين مواد بکار برده مي شود از محدوديت هايي است كه باعث مي شود اين روش در مقايسه با روش هاي بي هوازي ارجحیت كمتري داشته باشد.

 بنابراين مي توان اينطور نتیجه گیري كرد كه براي مديريت و برنامه ريزي براي تصفیه فاضلاب يك كارخانه ابتدا بايستي اطلاعات كاملي از كمیت و كیفیت فاضلاب تولیدي آن صنعت بدست آورد. هدف ما در وهله اول در هر صنعتي بخصوص صنعت كاغذ سازي بر مبناي صرفه جويي در مصرف آب و بازيابي مجدد آن می باشد. در مورد روش تصفیه فاضلاب نیز به نظر مي رسد روش هاي بي هوازي و بخصوص روش تركیبي بتواند مشکلات مربوط به پساب هاي اين صنعت را حل كند.

برچسب ها: فاضلاب صنایع کاغذسازی، صنایع کاغذسازی، پساب صنایع کاغذسازی، تصفیه فاضلاب کاغذسازی، تصفیه پساب کاغذسازی، پساب کاغذسازی، شرکت بیسوکو،  BSOCO

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :